Aizliegums strādāt blakus darbu

darba-likums-nodarbinatiba

Esot darba tiesiskajās attiecībās ar uzņēmumu, darbinieks nedrīkst sadarboties ar citiem uzņēmumiem arī ārpus darba laika?

Darba likuma 92. pants nosaka, ka darba devējs darba līgumā var ierobežot darbinieka tiesības veikt blakus darbu, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši, ja blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.


Strīda gadījumā darba devējam ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm.

Visu rakstu lasiet: lvportals.lv

91.pants. Blakus darbs

Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 16.08.2017.)

92.pants. Ierobežojumi veikt blakus darbu 

(1) Darbinieka tiesības veikt blakus darbu var ierobežot darba devējs, ciktāl tas attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm, it īpaši ja šāds blakus darbs negatīvi ietekmē vai var ietekmēt darbinieka saistību pienācīgu izpildi.

(2) Darba devējam strīda gadījumā ir pienākums pierādīt, ka ierobežojums veikt blakus darbu ir attaisnojams ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 16.08.2017.)

Darba likums skatāms šeit

Ir kādi jautājumi? Raksti!

Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi +371 26 214 443 / [email protected]